Заключителната конференция по проект SMART ще разгледа и обсъди риска и възможностите, които са породени от интелигентно наблюдение. Събитието обединява експерти от различни области и перспективи, включително политици, в областта на правоприлагането, академичните среди и граждански групи. Конференцията ще включва разнообразие от поканените лектори, изследователските резултати от SMART проекта и рецензирани изследвания.

Конференцията ще се проведе в сградата на Комитета на регионите в Брюксел на 04 - 05 март 2014 г.

Повече информация за конференцията може да бъде намерена на http://conference.smartsurveillance.eu

За регистрация, моля посетете http://conference.smartsurveillance.eu/registration/