Фондация „Право и Интернет“ предоставя консултантски услуги и съдействие във връзка с извършване на правен анализ на съответствието на „Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология - Майчин дом“ ЕАД във връзка с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (GDPR).

С цел извършването на правен анализ на съответствието, в рамките на предоставените консултантски услуги и съдействие се извършват следните дейности:

  • Одит и проучване на цялостната дейност по обработване на лични данни в Дружеството;
  • Правен анализ на събраната информация с оглед съответствие с изискванията на GDPR ;
  • Изготвяне на Инструкция (Вътрешни правила) за защита на личните данни.

В рамките на анализа се формулират констатации и изводи относно степента на съответствие на процесите по обработване на лични данни на Дружеството с изискванията на новата правна рамка, въведена с GDPR. Идентифицират се рисковете, свързани с настоящите практики по обработване на лични данни, и се извеждат препоръки за предприемане на мерки по привеждане в съответствие с изискванията на GDPR.