На 1ви декември 2021 във Франкфурт, Германия, членовете на работната група по създаване на чек-лист на проект FORMOBILE участваха в обширна и ползотворна дискусия, в която обсъдиха последващите стъпки за създаване на документ с насоки, насочен към практикуващи юристи, участващи в наказателния процес – прокурори, съдии и адвокати. Работната група постигна консенсус относно най-ефективните методи за създаване на специализиран чек-лист, за да верифицира достоверността и валидността на цифровите доказателства.

Работната група се състои от партньори по проекта, членове на Консултативния съвет по етика на проекта, както и външни експерти в сферата на цифровите доказателства. Основният фокус на срещата беше върху обсъждането на създадената структура и предложеното съдържание на чек-листа, графика за неговото осъществяване, както и потенциални възможности за неговото разпространение. Документът е резултат от съвместната работа на членовете в работната група и е планиран да бъде финализиран до края на Февруари 2022.

Проектът с продължителност от три години има амбицията да създаде цялостна верига за съдебно разследване, насочена към мобилни устройства. В тази връзка са преследвани три основни цели – разработване на нови инструменти; създаване на един общ европейски стандарт за съдебно изследване; и осигуряване на съответното обучение за правоприлагащите органи.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 832800.