Фондация „Право и Интернет“ в качеството си на координатор на проекта набира кандидатури на желаещи да изпълняват функцията на външен оценител по проекта PRESENT.

Оценителят следва да изготви независима оценка за изпълнението на проекта. За тази цел, същият следва да посещава работните срещите в страната и чужбина, да изготвя документация по оценка на дейностите и да предоставя обратна връзка на партньорите в рамките на работните срещи.

Оценителят следва да отговаря на следните минимални критерии:

  • Професионална квалификация в сферата на икономиката, хуманитарните науки, административното управление;
  • Минимум две години опит в оценяването на дейности;
  • Не е осъден с влязла сила присъда;
  • към момента на встъпване в длъжност „външен оценител“ да не е в трудово и/или служебно правоотношение с някой от партньорите по проекта, нито е бил в такива през последните три години.

Ако проявявате интерес, очакваме Вашето CV и мотивационно писмо на следния адрес info@netlaw.bg. Краен срок – 12.01.2018