Във връзка с осъществяването на проект iCare, финансиран от програма „Правосъдие“ на Европейската комисия, Фондация „Право и Интернет“ в качеството си на координатор на проекта набира кандидатури на желаещи да изпълняват функцията на външен оценител по проекта.

Оценителят следва да проследи качественото и навременно изпълнение на проекта, както и да изготви оценка за неговото въздействие върху целевите групи на проекта. За тази цел, същият следва да посещава срещите и събитията по проекта в страната и чужбина, да изготвя документация по оценка на дейностите и да предоставя обратна връзка на партньорите в рамките на работните срещи.

Оценителят следва да отговаря на следните минимални критерии:

  • Професионална квалификация в сферата на икономиката, хуманитарните науки, административното управление;
  • Минимум три години опит в оценяването на дейности;
  • Не е осъден с влязла сила присъда;
  • към момента на встъпване в длъжност „външен оценител“ да не е в трудово и/или служебно правоотношение с някой от партньорите по проекта, нито е бил в такива през последните три години.
Ако проявявате интерес, очакваме Вашето CV и мотивационно писмо на следния адрес office@netlaw.bg Краен срок –03.11.2020