Обединение ТАФ, в което влизат ТехноЛогика, Адвен и Фондация „Право и Интернет”, осъществи реинженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги по държавна и общинска собственост. Въведен е нов модел на работа, при който администрациите могат да предоставят комплексни електронни административни услуги на гражданите и бизнеса.