Столична община

Столична община е административна единица със статут на регион, разделен на 24 района, управлявани от местни кметове. Столична община е създадена през 1991 съгласно Закона за местното самоуправление и местна администрация като юридическо лице със самостоятелен бюджет. Столична община определя и реализира местните политики, решава въпросите, касаещи местната икономика, околна среда, здравеопазване, социални и културни дейности, обществени услуги, териториална организация, управление на общинската собственост, общественият ред и т.н.

Местната власт се представлява от Столичен общински съвет, представителен орган, и от кмет, който осъществява изпълнителната власт, бидейки подпомаган от общинската администрация. Общинската администрация е разделена на девет сектора с различно поле на действие- Инвестиции и строителство, Транспорт и комуникации, Социални дейности и интеграция на хора с увреждания, Здравеопазване, Култура, Образование и спорт и т.н.