На 19-20 ноември 2019 се проведе третата среща на консорциума по проект MIICT в Атина, Гърция. В хода на срещата партньорите представиха прогреса на всеки един от работните пакети, включително постигнатите досега резултати, както бяха дискутирани и необходимите за предприемане последващи действия за тяхното изпълнение. Особено внимание беше обърнато на планирането на кръгла маса, потенциални етични въпроси, възникващи от IMMERSE платформата, както и на първата среща за измерване напредъка на проекта през януари.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.