Във връзка с изпълнението на проект ProLegis, Фондация „Право и Интернет“ провежда анкетно проучване.

Анкетното проучване е насочено към служители на местната власт и има за цел да анализира обхвата на тяхната дейност. Тъй като концепцията на ProLegis се базира на представянето на новите изисквания, въведени с Общия регламент за защита на личните данни, особено внимание в анкетата е отделено на обработването на лични данни именно от служителите на местната администрация.

Може да се включите в проучването тук, като самата анкета ще отнеме не повече от 10 минути от Вашето време.

Резултатите от анкетното проучване ще дадат необходимата основа на проектния екип за изготвянето на адаптирани обучителни материали. Те ще бъдат използване при провеждането на работни семинари във всяка една от партньорските държави.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Права, Равенство, Гражданство“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 769143.