Един от механизмите за правилното прилагане на разпоредбите на Регламента от отделните сектори и индустрии, е изработването на Кодекси за поведение съгласно чл. 40 от GDPR от страна на сдружения и други структури, представляващи администратори или обработващи лични данни. Кодексите за поведение отчитат специфичните характеристики на различните обработващи данни сектори и конкретните нужди на микропредприятията, малките и средните предприятия, и уточнява прилагането на конкретни изисквания и принципи на Регламента.

Фондация „Право и Интернет“ предоставя консултантски услуги и съдействие във връзка с изготвянето на проект на Кодекс за поведение по чл. 40 от GDPR, съобразен с дейността на съответната консултирана организация по отношение използването на лични данни и относимата национална и международна съдебна практика, и приложимата нормативна уредба.

В рамките на проекта за изготвяне на кодекса за поведениесе отразяват специфичните характеристики на организацията и прилагането на Регламента по отношение на:

 • добросъвестното и прозрачно обработване;
 • законните интереси, преследвани от администраторите в конкретни аспекти;
 • събирането на лични данни;
 • псевдонимизацията на лични данни;
 • информирането на обществеността и на субектите на данни;
 • упражняването на правата на субектите на данни;
 • информирането и закрилата на децата и начина за получаване на съгласие от носещите родителска отговорност за детето;
 • мерките и процедурите, посочени в членове 24 и 25, и мерките за осигуряване на посочената в член 32 сигурност на обработването;
 • уведомяването на надзорните органи за нарушения на сигурността на личните данни и съобщаването за такива нарушения на сигурността на личните данни на субектите на данни;
 • предаването на лични данни на трети държави или международни организации; или
 • извънсъдебните производства и другите процедури за разрешаване на спорове между администраторите и субектите на данни по отношение на обработването, без да се засягат правата на субектите на данни съгласно членове 77 и 79 от GDPR.