ARS for Progress of People

ARS4PROGRESS подкрепя и насърчава икономическото, социалното и културното развитие във всичките му аспекти, като се съсредоточава особено върху образованието, човешките права, предприемачеството, гражданското общество, равенството между половете и демократизацията. Мисията на организацията е да предоставя на физически лица, неправителствени организации, международни донори, междуправителствени институции и местни общности технически съвети и опит за подкрепа на техните дейности и идеи за проекти.