На 14 май 2020 г. се състоя четвъртата среща на консорциума по проект MIICT, която се проведе изцяло онлайн, поради пандемията от COVID-19. В хода на срещата, партньорите представиха прогреса на всеки един от работните пакети, включително постигнатите досега резултати, както бяха дискутирани и необходимите за предприемане последващи действия за тяхното изпълнение.

Особено внимание беше поставено върху разработването на IMMERSE платформата на проекта – система за интелигентен анализ на данни, която обхваща специфичните социокултурни, икономически и правни контексти на мигрантите, и ги споделя с публичните органи, за да спомогне за тяхната ефективна интеграция. Това се осъществява чрез помощта на информационни и комуникационни технологии (ИКТ), съчетаващи обществени услуги с индивидуалните нужди на мигрантите, а сферите, които обхваща, включват: трудова заетост, здравеопазване, езикови курсове и обучения.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.