Разпространението на COVID-19 не само че достигна до повечето страни в света, но също така има и ужасяващо въздействие върху проблемното положение на бежанците в лагерите и центровете за убежище.

Въпреки че миграционната вълна е спаднала например в Гърция, през първата четвърт на 2020, има повече от 100 000 мигранти и бежанци на гръцка територия, по- голямата част от които живеят в пренаселени лагери на Егейските острови. Гръцките власти в сътрудничество с ЕС, здравните работници и организациите на гражданското общество правят всичко възможно, за да намалят максимално риска в пренаселените „горещи точки“ на островите, прилагайки възможно най-строгите мерки, за да се спре разпространението на коронавируса и да държи под контрол COVID-19.

В България, въпреки ниския брой на бежанци, търсещи международна закрила и убежище, Държавната агенция за бежанците и доставчиците на социални услуги влагат значителни усилия в информационни и хуманитарни дейности, за да намалят разпространението на COVID-19.

Северна Македония, транзитна държава от Балканския път, наблюдава постоянен спад в броя на бежанците и търсещите убежище, които се опитват да преминат по пътя си към страните от ЕС и има постоянна координация между хуманитарните услуги и полицията, (международна и национална), за да държат броя на пациентитезаразени от COVID-19 нисък.

Въпроси и отговори:

Има ли карантинен период за новопристигащите хора?

Гърция: Според конкретни указания на Министерството за миграция и убежище, издадени на 17.03./2020 г., във всеки приемно-идентификационен център има карантинни зони. Разрешено е влизането само на лица, работещи в центровете. На мигрантите им е позволено да излизат извън лагерите лагери само в малки групи и по съществени причини. Освен това от 01.03/2020 г.всички новопристигнали са прехвърлени в новопостроените, затворени лагери в континенталната част. Със Съвместното министерско решение 12687/2020 на министрите за защита на гражданите, здравеопазването и миграцията и убежището, поради съображения за обществено здраве, всички регионални служби за убежище (континентална част и острови) са затворени за обществеността от 13.03.2020 г. до 10 / 04/2020 г., с оглед за удължаване на тази продължителност въз основа на общата ситуация.

България: реализирани са комплекс от антиепидемични мерки в приемните центрове. Временно са спрени всички групови дейности в съоръженията, включително училищни класове, детски градини и извънкласни занимания, както и достъпът на посетители до центровете. Здравното състояние на всички кандидати за убежище, настанени в заведенията, се следи ежедневно. Информация за разпространението на COVID-19, симптомите и превенцията е предоставена на кандидатите чрез редовни сесии за повишаване на осведомеността и писмени информационни материали. Всички новопристигнали кандидати са поставени под 14-дневна задължителна изолация и наблюдение.

Северна Македония: Набор от противоепидемични мерки са реализирани в приемните центрове и тези по настаняване. Здравословното състояние на настанените мигрантите и кандидатите за убежище се следи ежедневно. Информацията за разпространението на COVID-19, неговите симптоми и превенция е предоставена на кандидатите чрез редовни сесии за повишаване на осведомеността и писмени информационни материали.

Осигурен/Позволен ли е контакт с адвокати и социални услуги през този период?

Гърция: Ограниченията за движение, приети от правителството (Съвместно министерското решение на министрите за защита на гражданите, здравеопазването и вътрешните работи № Δ1 α / ΓΠ.οικ.22824 / 2020, публикувано в официалния правителствен вестник на 04.04.2020 г.), не позволяват посещения на юристи или услуги за подкрепа на бежанци. Контакт с адвокати и бежански служби може да се осъществи чрез други средства (например чрез обаждане, имейл, телеконференция).

България: Поради наложените мерки за ограничаване на движението и следователно разпространението на COVID-19, достъпът на адвокати и НПО-та е ограничен или липсва.

Северна Македония: Разрешен е достъпът на НПО-та до кандидатите за убежище в приемните помещения. Въпреки обявените извънредни мерки в Северна Македония,в отговор на ситуацията, свързана с COVID-19, тук няма разлика свързана с процедурите за убежище. Въпреки това, държавните служители се насърчават да стоят вкъщи и всичко, което не е спешно, като делата за задържане в съда, се отлага.

Има ли ограничения по отношение на принудителното преместване?

Гърция: Операциите по принудително връщане са временно спрени, поради общите ограничения за придвижване на населението както в страната, така и в международен план.

България: Операциите по принудително връщане са временно спрени, за да се избегне рискът за здравето на придружаващите служители.

Северна Македония: Операциите по принудително връщане се провеждат до края на март 2020 г.. На практика обаче, граничната полиция работи в тясно сътрудничество с граничните полицейски сили от Австрия, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Хърватия и Сърбия (общо 140-190 гранични полицаи постоянно присъстват в страната).