Превенцията на вторична и повторна виктимизация на деца жертви на престъпления: Оценка на риска и решения съобразени с най-добрия интерес на детето

E-PROTECT II международен уъркшоп – програма

17 и 24 март 2021

Събитието ще се проведе на английски език през платформата zoom като ще бъде осигурен симултанен превод на езиците от партньорските държави, а именно: български, гръцки, италиански и румънски.

Може да се регистрирате тук.

1 ден – 17 Март 2021

15.00

Добре дошли и въведение

Панел 1: Защита на деца жертви на престъпление в системата на наказателното правосъдие: Всеобхватният подход Барнахус за предотвратяване на вторична и повторна виктимизация

15.10

Въведение от модератор

15.15

Рискове от вторична и повторна виктимизация на деца жертви на престъпления в контекста на наказателни разследвания и производства

Преглед на доказателствата, тенденциите и мнението на децата от европейските изследвания, както и от четирите страни, участващи по проекта - България, Гърция, Италия, Румъния

15.30

Моделът Барнахус за щадящо децата правосъдие: Всеобхватен подход за предотвратяване на рисковете от вторична и повторна виктимизация

Въведение в скандинавския модел Барнахус

Предизвикателства и решения при създаването на модела за Детски къщи: Опит и поуки от Германия

Астрид Хелинг-Баки, Изпълнителен директор, Световна фондация на детството, Германия

16.00

Въпроси и дискусия

16.15

Почивка


Панел 2: Предотвратяване на вторична и повторна виктимизация на деца в системата на наказателното правосъдие: Опит от страни, насърчаващи решения в най-добрия интерес на детето

16.30

Въведение от модератор

16.30

Предотвратяване на вторична и повторна виктимизация на деца, включително сплашване и отмъщение, в системата на наказателното правосъдие

Опит от партньорските държави по проект E-PROTECT II

Прокурор, специализиращ в случаи с непълнолетни лица Клаудия де Лука, Италия: Как рисковете от вторична и повторна виктимизация, сплашване и отмъщение създават предизвикателства за преследването на извършители на насилие над деца, опит от Неапол, Италия

Съдия от България (tbc): Опит със сините стаи: Силни страни и предизвикателства

Разследващ полицай, специализиращ в работата с деца жертви на престъпления, Гърция (tbc): Чрез какви способи е възможно специализиран разследващ полицай да намали рисковете от вторична и повторна виктимизация, сплашване или отмъщение по отношение на деца жертви на престъпление, в хода на досъдебната и съдебната фази на производствата?; Отразяване на процеса на преход в Гърция към междуведомствен и мултидисциплинарен подход на сътрудничество, ориентиран към децата, вдъхновен от модела Барнахус.

Роберта ди Бела, адвокат, председател на Камарата на специалисти, работещи с непълнолетни в Генуа, член на Националния съюз на камарите на специалисти, работещи с непълнолетни, Италия: Ролята на адвокатите за намаляване на рисковете от вторична и повторна виктимизация, сплашване и отмъщение на деца жертви на престъпления в контекста на досъдебната и съдебната фази на производствата: Представяне на инициатива на регионалната адвокатска колегия в Лигурия за осведомяване и обучение на юридически специалисти по тези въпроси, включително адвокати, служители на прокуратурата и на правоприлагащите органи изобщо.

Дискусия, въпроси и отговори

17.30

17.45

Заключителни бележки

Закриване на срещата


2 Ден – 24 Март 2021

15.00

Добре дошли и въведение

Обобщение от първия ден

Панел 1: Международни и европейски стандарти даващи насоки относно оценката на риска на жертвите на насилие: Работата на GREVIO и Комитета по правата на детето при наблюдение на изпълнението

15.10

Въведение от модератор

Работата на GREVIO за насърчаване извършването на оценка на риска в съответствие с Истанбулската конвенция на Съвета на Европа

Представител от GREVIO (tbc)


Рисковете за деца жертви на вътрешносемейно и основано на пола насилие и решения в най-добрия интерес на детето: Опит от работата по мониторинг на Комитета по правата на детето

Беноа Ван Киърсбилк, директор на Defence for Children International - Белгия, член на комисията по правата на детето

Коментари и дискусия

Изабела Мастропаскуа, директор , отделДетско и общностно правосъдие, Министерство на правосъдието на Италия: Ролята на социалните служби в системата на наказателното правосъдие (на италиански)

16.20

Почивка

16.30

Оценка на риска на деца жертви на насилие: Методи и подходи

Мултипрофесионален метод за оценка на риска (MARAC - конференция за оценка на риск на междуинституционално равнище)

Стела Карапа, съдебен психолог, Гърция

Сабрина Реджърс, Център за семейно правосъдие, Белгия

Коментари и дискусии

17.15

Наблюдения върху оценката на риска и определянето на най-добрите интереси като системни методи

Индивидуална оценка на деца жертви на престъпление: Методологията, изготвен по първия проект

17.30

17.45

Заключителни бележки

Съобщаване за предстоящи дейности

Закриване на срещата