Период: Септември 2007 - Октомври 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Изготвен е нормативен анализ и разработени нормативни документи, в това число проект на Наредба за условията и реда за издаване на телефонни указатели включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и предоставяне на телефонни справочни услуги; проект на Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радио съоръжения; проект на Наредба за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградените електронно-съобщителни мрежи, съобщения и свързаната с тях инфраструктура; проект на Наредба за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронно-съобщителни мрежи и/или услуги за нуждите на националната сигурност и за разкриването на престъпления.