Финалната конференция по проект NESTOR под наслов Значението на програмите учене през целия живот в пенитенциарната система се проведе в Центъра за изследвания в областта на сигурността KEMEA, на 20.02.2024 г. в Атина. Заинтересованите страни обсъдиха важната роля на програмите за учене през целия живот в пенитенциарните системи, създавайки поле за обширни конструктивни дискусии и обмяна на опит по темата.

В събитието участваха представители от Гърция, Австрия, Кипър и България. Доклади бяха изнесени относно теми правната и политическа рамка, свързана с родителската роля в местата за лишаване от свобода, предизвикателствата, свързани с междукултурната интеграция на представителите на различни етнически общности в тези места, влиянието на наказанието върху семействата и благополучието на децата на осъдените измежду други.

Мина Кюркчиева - координатор на проекта за България от името на Фондация Право и Интернет, заедно с инспекторите Веселина Захариева и Ана Костова, които работят на терен с лишени от свобода в страната, изразиха становищата си, представяйки българската перспектива по въпроса и извлечените добри практики от местата за лишаване от свобода в България.

Финалната конференция по проекта създаде възможност за обмяна на знания и споделяне на добри практики, с оглед на една по-ефективна и приобщаваща пенитенциарна система. Наученото от изпълнението на проект NESTOR ще бъде важен източник на информация за последващи инициативи, осигурявайки основа за последващи проучвания и разработване на нови инструменти чрез които реабилитацията и интеграцията в обществото на засегнатите лица да бъде плавна и успешна.