Описание

На 14 декември 2020 се проведе финалната среща по проект TRAIN (Проследяване на политиките за интеграция чрез структуриран диалог). Спазвайки мерките за безопасност във връзка с COVID-19, срещата се осъществи онлайн, като партньорите представиха своите финални дейности по проекта и направиха оценка на постигнатите в неговите рамки резултати по отношение на насърчаването на структуриран диалог между младите хора и политиците. Резултатите ще бъдат събрани в Бяла книга и представени на компетентните институции на европейско, национално и местно ниво.

В обхвата на 24 месеца, проектът TRAIN имаше за цел да насърчи структурирания диалог между младите хора- както младите мигранти, така и младите европейски граждани- и политиците чрез съвместно участие и на двете групи. Именно посредством структурирания диалог, партньорите по проекта предоставиха право на глас на младите хора, създавайки връзката между тях и политиците. Проектът стимулира дебата, отзвука и размисъла в посока – причините за настоящите миграционни явления, проучвайки стратегия за социална интеграция на младите хора и разработвайки ad hoc инструменти.

Проектът допринесе за определянето на политиките за младежта в процеса на интеграция на мигрантите, за приобщаващо общество, за насърчаване на толерантността и зачитането на правата на човека; за насърчаване на диалога, взаимното обучение и сътрудничеството между създателите на политики и младите хора с различни култури и среди, насърчаващи междусекторните подходи и сравнявайки моделите в различни реалности, допринасящи за разработването на нови политики на ЕС в областта на законната миграция и интеграция; за насърчаване на участието на младите мигранти и европейски граждани, засилвайки приноса им за създаването на по-добро общество и др.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките.