Глобалният кампус

Подзаглавие: -

Автор: Румен Николов

Година на издаване: 2009
Издателство: Авангард Прима
ISBN: 978-954-323-529-2
Обем: 266 страници
Формат: А4

Анотация

В книгата се идентифицират и изследват процеси и проблеми, свързани с ефективното интегриране на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в дейностите както вътре в един университет, така и в дейности, свързани с различни външни за университета организации и потребители, с цел да се подобри качеството на обучението, изследователската работа и управлението и да се засили ролята на университета в служба на обществото. Представя се модел на Глобален кампус, както и отделни негови компоненти, инструменти, методи, форми на организация и принципи. За основа на изследванията, представени в книгата, са използвани резултати от множество изследователски, образователни, развойни и внедрителски проекти, включително и проекти и изследвания, в които авторът е участвал като ръководител, изследовател и разработчик.

Книгата е достъпна само на български език.