Понастоящем лицата, търсещи убежище, трябва да търсят първо запознаване с основните си права и задължения по време на въвеждащите дискусии, организирани за тях от Държавната агенция за бежанците (ДАБ), докато са в бежанските центрове на Агенцията. Правата и задълженията са дискутирани и номерирани върху информационни плакати във центровете. Съществена част от интеграционните дейности на ДАБ са интеграционните профили на чужденци, изготвени от служители на Агенцията, касаещи броя и професионалните умения на чужденците по отношение на бъдещата им интеграция.

Усилията на Агенцията са подпомагани от инициативи на неправителствени организации, например информационни видеа в ДАБ центровете, обясняващи на лицата, търсещи убежище, процедурата по международна защита, давайки им практическа информация за България и какви услуги могат да предоставят институциите и организациите в държавата. Агенции като ВКБООН България и Фондацията за достъп до права (ФАР) са публикували информационни материали и брошури на няколко езика, основно съдържащи обяснения и детайли за правата и задълженията на лица, търсещи убежище, и лица, ползващи се с международна закрила, както и за процедурата по предоставяне на убежище в България.

Социалната и културна адаптация е зададена като приоритет също така в българските програми за езиково обучение. Личната и професионална реализация на чужденците се счита за пряко свързана не само с езиковите им умения, но и с това колко добре са информирани относно културните особености на държавата, тъй като това знание развива толерантност и респект.

Информационните сесии са редовно организирани от важни участници в интеграцията, като Български Червен кръст и Съвета на жените бежанки в България, където социални работници също така дават информация за основните държавни институции на чужденци, придобили бежански статут. Информационни сесии и индивидуални консултации са също предоставени в ДАБ центрове от мобилни екипи, съставени от адвокати, психолози, социални работници и медиатори.

В допълнение, курсове по културна ориентация са предлагани на чужденци в центрове за задържане на мигранти, с фокус върху традициите и нормите в България, политическата и конституционна култура, както и възможността за придобиване на други основни познания, умения и нагласи, необходими за адаптация към различията, срещани в новата приемаща държава.

При липсата на структурирана програма за социална ориентация, индивидуални консултации относно правата и задълженията на чужденците се доказват като важен източник за спомагането на тяхната социална ориентация. Такива са предоставяни от неправителствени организации за защита на правата на човека, като ФАР, Български Хелзинкски Комитет (БХК) и Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП).

Интернет източници, които лицата, търсещи убежище и лицата, ползващи се с международна закрила, могат да използват, се концентрират върху процедурата за предоставяне на убежище, докато правата и задълженията на лицата, търсещи убежище, след получаване на бежански статут обхващат основно правото на работа, образование, събиране на разделени семейства и гражданство.

Основни инициативи относно социалната ориентация на мигранти в България и в ЕС са INTEGRA-TRAIN и RACCOMBAT.