Институт за обществени проучвания в Загреб

Институтът за обществени проучвания в Загреб е неправителствена, научноизследователска инстутуция, чиято дейност е съсредоточена в провеждането на социологически и други изследвания във сферата на хуманиратните науки.

Институтът се състои от четири самостоятелни научноизследователски центъра: Център за научни изследвания и развитие на образованието, Център за научни изследвания върху неравнопоставеността в обществото и устойчивост, Център за научни излседвания в областта на младежта и равенството между половете и Център за научни изследвания в областта на проблемите на градските и извънградските зони.

Експертни дейности