Във връзка с новото законодателство в областта на защитата на личните данни, Фондация "Право и интернет" работи по проект за изготвянето на вътрешни документи и организирането на обучения на Електроенергиен системен оператор.

Проектът включва изготвяне на:

  • вътрешни правила и технически и организационни мерки за обработване на лични данни;
  • регистри по чл. 30 от GDPR;
  • декларация за неразкриване на данни, предназначена за служители;
  • политики за защита на личните данни;

Фондация "Право и Интернет" организира и обучение на служители на компанията и лица на ръководни постове, които отговарят за защитата на личните данни и за вземането на решения по отношение на личните данни.