Използването на нови информационни и комуникационни технологии от организирани престъпни групи, терористични групи или престъпни лица е ключово предизвикателство за създателите на политики и правоприлагащите органи поради сложността на явлението, количеството на включените фактори и участници и големия набор от престъпни технологични дейности, използвани за финансиране и подкрепа на престъпни и терористични действия.

Използването на нови технологии от тези групи засилва техните възможности за подпомагане на дейността им (финансиране, пране на пари, вербуване, планиране на терористична атака, измами с идентичност) и извършване на престъпления анонимно.

Освен това тези организации често са начело на технологичните иновации за планиране, изпълнение и прикриване на престъпните си дейности и приходите, произтичащи от тях, докато правоприлагащите органи изостават.

Очакването за такъв тип престъпления е пътят към успеха за правоприлагащите органи. Изискват се по-добри знания навреме, за да могат да успеят в предотвратяването.

В контекста на проекта COPKIT, финансиран от ЕС, разработва инструментариум за подкрепа на методологията за ранно предупреждение / ранно действие, която ще позволи на правоприлагащите органи да изпреварват новите технологични разработки, използвани от организираната престъпност и терористичните групи.

COPKIT представлява консорциум с много заинтересовани страни, обединяващ индустрията, академичните среди, научноизследователските и технологичните организации и крайните потребители и агенциите за правоприлагане като ключови партньори.

Решенията на COPKIT помагат да се обясни как се развива престъпността, да се идентифицират „слаби сигнали“ или тенденции и да се изпратят сигнали за нови рискове (Ранно предупреждение) и да се създаде основа за подпомагане на лицата, вземащи решения, за разработване на ранни действия (готовност, смекчаване, предотвратяване и други политики за сигурност).

Случаи на употреба

Изследванията и разработването на инструментите на COPKIT се ръководят и утвърждават от набор от подходящи случаи (сценарии), предложени и наблюдавани от партньорите на Агенциите за правоприлагане по проекта.

Въз основа на прозрения от различни доклади на EUROPOL (SOCTA 2017 и iOCTA 2016) и тяхното определение за приоритетни области на престъпността на ниво управление на ЕС, COPKIT анализира два варианта за употреба:

Престъпността като услуга / данни като стока:

Организираните престъпни групи събират лична и професионална информация за граждани, служители и различни компании (и по закон, например чрез достъп до открити данни и използване на незаконни техники, като социално инженерство и хакване). След това специализираните групи събират, анализират, управляват и организират тази информация, за да я продадат на други групи с криминални и / или терористични цели (изнудване, измама, отвличане и т.н.).

Трафик на огнестрелни оръжия (подкрепен от използването на нови технологии): Последните терористични атаки в Европа предизвикаха инициативи за овладяване на незаконната търговия с огнестрелни оръжия, сравнително малък пазар под контрола на организираните престъпни групи. Незаконният трафик на огнестрелно оръжие е един от деветте приоритета на EMPACT, приоритетни области на престъпността на Европол, в рамките на политическия цикъл на ЕС 2013-2017. Вследствие на терористичната атака в Париж през ноември 2015 г. министрите на вътрешните работи и правосъдието на ЕС приеха Парижката декларация, в която се ангажираха да подобрят обмена на разузнаване с оглед намаляване на доставките на незаконно огнестрелно оръжие в цяла Европа.

Този набор от случаи има за цел да обхване централните аспекти на подхода за ранно предупреждение / ранно действие, предвиден от COPKIT, и в същото време предоставя конкретни ориентири за решенията, които ще бъдат проучени и разработени в проекта.

Нещо повече, изборът на два важни, сложни и различни случая, включващи както стари, така и нови форми на престъпност, позволява на COPKIT да прецени и установи подхода и евентуално да го използва за всички престъпления в признати престъпни области.

Повече информация тук: https://copkit.eu/how-can-new-technologies-support...