На 15 и 16 април 2024 г. във Виена експерти от фондация "Право и интернет" взеха участие в 24-та конференция под надслов - "Отвъд повишаването на осведомеността: преосмисляне на превенцията на трафика на хора", организирана от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Служба на специалния представител и координатор за борба с трафика на хора.

На 24-ата конференция на Алианса за борба с трафика на хора бяха анализирани настоящите усилия за превенция и бяха предложени решения за промяна на подходите за превенция.

Основавайки се на всеобхватната рамка за превенция конференцията се съсредоточи върху:

  • Проучване на присъщата и обстоятелствената уязвимост към трафика на хора и основните причини за експлоатация.
  • Идентифициране на пропуските в настоящите превантивни стратегии за справяне със съществуващите и нововъзникващите форми на трафик, включително тези, които често се пренебрегват.
  • Споделяне на натрупания опит и обсъждане на иновативни политики, инструменти и практики за промяна на стратегиите за по-ефективна превенция.

На това събитие беше подчертана критичната необходимост от подход, основан на данните и на цялото общество, който включва правителства, гражданско общество, частен сектор и общности, работещи заедно за създаване на приобщаващи и иновативни решения.

Конференцията има за цел да катализира действия за промяна на подхода към превенцията на трафика на хора чрез проучване на иновативни стратегии, които надхвърлят традиционните интервенции за повишаване на осведомеността. Като навлязоха в ситуациите на уязвимост и първопричините за експлоатация, както и в нововъзникващите тенденции в областта на трафика на хора, експертите представиха извлечените поуки и обещаващи практики в областта на превенцията на трафика на хора и предложиха начини тези усилия да станат по-стратегически и целенасочени.

Проектът DISRUPT в портфолиото на Фондация "Право и интернет" се оказа доста актуален предвид дискусиите за трафика на хора. В рамките на проекта DISRUPT (Подобряване на воденото в цифрова среда разследване, наказателно преследване и съдебни процеси за разбиване на веригите за трафик на деца) нашите експерти провеждат научноизследователски дейности с цел създаване на насоки за бъдещи механизми за сътрудничество между съответните органи и практикуващите специалисти по отношение на трафика на хора.