На 18 ноември 2011 г. в Националния дворец на културата се проведе кръгла маса на тема "Електронните инфраструктури: новите магистрали на европейското развитие на България" по инициатива и с участието на Президента на Република България г-н Георги Първанов и с подкрепата на генералния директор на ЮНЕСКО. Организатори на събитието са Академия за лидерство, Университет за национално и световно стопанство и Софийски университет „Св. Климент Охридски”.

Форумът се организира с цел очертаване на основните насоки и формиране на конкретни предложения за ускорено развитие на електронните инфраструктури в България, като цялостен пакет от услуги в контекста на стратегия „Европа 2020”.

По покана на Президента на Републиката, д-р Георги Димитров, Председател на Фондация „Право и Интернет”, изнесе кратка презентация на тема „Нормативната уредба – гаранция за устойчиво развитие на електронните инфраструктури” - доколко различните видове електронни инфраструктури са даденост и доколко съществува необходимост от уредба по отношение на правния статут и държавно-регулираните стимули и инструменти за развитието им чрез изменения на съществуващото законодателство и приемането на Закон за насърчаване на високите технологии и Закон за публично-частните партньорства.