Международна енциклопедия по право

Подзаглавие: Кибер право, Монография България

Автор: д-р Георги Димитров

Година на издаване: 2010
Издателство: Wolters Kluwer Law & Business
ISBN: 978-90-411-2188-2
Обем: 266 страници
Формат: A5

Анотация

Развитието на информационните и комуникационните технологии поставя света в нови измерения. Комуникацията между хората се извършва по електронен път във виртуално пространство без граници, често наричано киберпространство. Националните юрисдикции са изправени пред предизвикателството да намерят баланс по отношение на необходимостта от налагане на справедливо законодателство за осигуряване на закрила на лицата в киберсвета. Проблемни области съществуват при защитата на личните данни, интелектуалната собственост, в действителността и структурирането на ИКТ договори, в извършване на електронни транзакции, при разследването на компютърните престъпления и др. Монографията очертава българския подход за регулиране на споменатите области. Като член на ЕС, България е транспонирала Европейското наднационално законодателство сравнително добре. Книгата цели да представи основните нормативни актове, регулиращи отношенията между хората, свързани с информационните и комуникационните технологии, да очертае развитието на пазара и посочи начина, по който националните регулаторни органи и съдилища прилагат и тълкуват новите правила.

За повече информация: http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Looseleafs&mode=bypub&level=4&values=Looseleafs~~IEL+Cyber+Law.

Енциклопедията е достъпна само на английски език.