Фондация „Право и Интернет“ е изпълнител по проект, свързан с привеждането на дейността на Министерство на образованието и науката (МОН) в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защита на данните (GDPR). В обхвата на проекта се включват следните дейности:

  • Провеждане на три специализирани обучения на ръководители на звена и експерти, пряко ангажирани с текущо обработване на лични данни на оперативно ниво, с фокус върху разпоредбите на GDPR;
  • Изготвяне на правен анализ на съответствието на процесите по обработване на лични данни в МОН, в съответствие с GDPR;
  • Изготвяне/адаптиране на вътрешни документи за законосъобразно обработване на лични данни, съгласно изискванията на GDPR:

- Регистри по обработване на личните данни по чл. 30 от GDPR;
- Инструкция относно техническите и организационни мерки за защита на личните данни;
- Политика за защита на личните данни;

  • Изготвяне на Общи методически указания за прилагане на изискванията на GDPR, във връзка с обмена на данни между МОН и прилежащите му централни и регионални структури и образователни институции.