Разкрита е нова Магистърската програма "Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт" във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Програмата дава на студентите познания по въпросите, свързани с използването на информационните технологии и защитата на информацията в съдебната и изпълнителната власт.

Професионална квалификация: Магистър по Информационни технологии в съдебната и изпълнителната власт

Прием: задочна форма, платено обучение

Срок на обучение: 5 семестъра

Основните принципи за работа органите на съдебната и изпълнителната власт, възприети от ЕС: законност, откритост, ефективност и ефикасност, отчетност и кохерентност, са залегнали и в политиката на страната и нормативните актове. За постигането на по-висока ефективност в работата на администрацията се предприемат редица мерки, свързани с въвеждане на информационните системи и технологии, е-правителство, е-правосъдие, е-услуги, въвеждане на системи за управление на качеството, използване на принципите за по-добро регулиране, развитие на електронното управление и др. Все по-широкото навлизане на ИКТ изисква не само специалисти в тази професионална област, но и обучаването на квалифицирани потребители.

Магистърската програма има за цел да повиши квалификацията на лица, завършили специалностите в друго професионално направление. Програмата предоставя знания и изгражда умения и способности за разработване и прилагане на националната административна политика за е-правителство, е-правосъдие, е-услуги и е-администрация в условията на демократичен преход и пазарна икономика.

Програмата се реализира в сътрудничество с:

  • Държавна комисия по сигурността на информацията
  • СУ „Св.Климент Охридски”
  • Апелативен съд Велико Търново
  • Област Велико Търново
  • Община Велико Търново
  • Фондация „Право и Интернет"

Д-р Георги Димитров ще води курсовете "Въвеждане на е-подпис и безхартиен документооборот в съдебната система" и "Правен режим на отделните Интернет-ресурси".

За повече информация: официална брошура на програмата.