Период: Февруари 2014 – Юни 2014
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Специфична цел в рамките на реализацията на проекта е подобряване на знанията и уменията на служителите от КЗЛД съобразно техните професионални задължения и нужди от обучение във връзка с провеждането на обучения на администраторите на лични данни на национално ниво.

Проект „Насърчаване на професионалното развитие на служителите на КЗЛД чрез прилагане на система от обучения съобразно техните професионални задължения” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 по схема за безвъзмездна финансова помощ „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Сфера