Фондация „Право и Интернет“ си сътрудничи с множество министерства, национални институции, независими администрации, образователни институции, представители на частния сектор и неправителствени организации, работещи в приоритетните сфери за Фондацията. През годините Фондацията се е доказала като ключов партньор в изработването на национални стратегии и политики.

Фондацията е оказала експертна подкрепа към осъществяването на различен вид дейности от страна на Министерски съвет, Министерство на правосъдието, Министерство на земеделието и храните, Министерството на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на държавната администрация и административната реформа, Агенция по вписванията, Държавна агенция за информационни технологии и съобщения, Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, Комисия за регулиране на съобщенията, Висш съдебен съвет, Висш адвокатски съвет, Софийска адвокатска колегия и други, районни и окръжни съдилища, областни и местни администрации и други.

В реализирането на международни проекти, Фондацията е установила широка партньорска мрежа от центрове по ИКТ право, университети, държавни институции и други, която е предпоставка за обмяна на опит, развитие на иновативни решения, идентифициране и прилагане на добри практики.

Сред партньорите на Фондацията са Университетът в Грьонинген, Security, Technology and e-Privacy‘ Research Group; Факултет по медийни и познавателни науки към Университета в Малта; Националният изследователски съвет на Италия; Центърът по право на информационните и комуникационни технологии към Университета в Льовен и много други.

От 2008 г. Фондацията е част от неформалната международна мрежа LexConverge - обединение на водещи академични изследователски институти, университети и правни фирми от цяла Европа, с интерес върху правните аспекти на възникващи и конвергентни технологии и с разбирането за необходимостта от интердисциплинарното сътрудничеството в тази посока. Мрежата включва повече от 40 партньора от цяла Европа, Северна Америка, Африка и Австралия.

Фондация „Право и Интернет“ е член на Международна мрежа за сътрудничество „Правна рамка на информационно общество” (LEFIS), обединява 128 организации от Европа, Северна и Южна Америка, Азия и Африка с общи интереси в областта на изучаването на връзките между правото и информационните технологии, включително електронно управление, електронна търговия, защита на интелектуална собственост в Интернет и т.н.

Партньори на фондацията, субсидиращи различните проекти за реформа на научните изследвания и политики са престижни донорски организации, като Европейската комисия, Световната банка, НАТО, Американската асоциация на юристите - Правни инициативи за Централна Европа и Евразия (ABA/CEELI), Агенция за международно развитие на САЩ (USAID), Канадската агенция за международно развитие (CIDA), Балкански тръст за демокрация (The Balkan Trust for Democracy), Държавен департамент на САЩ (US Department of State) и др.

Фондация „Право и Интернет“ е участник в Глобалния договор на ООН. Глобалния договор на ООН е най-голямата инициатива за корпоративна устойчивост в света. Призив към компании да приведат в съответствие стратегии и операции с универсалните принципи за правата на човека, труда, околната среда и борбата с корупцията и да предприемат действия, които повишават обществени цели. От 2016 г. Фондация „Право и Интернет“ е единствен член от България на EBSN - European Basic Skills Network, както и партньор във Friends of Europe - водещa think-tank организация, който има за цел да стимулира мисленето за ключови световни и европейски въпроси, които обхващат политически, икономически, социални и екологични предизвикателства. От 2017 г. Фондацията става член на Европейската асоциация за местна демокрация (ALDA), която представлява мрежа от над 250 организации от 40 държави, обединени от стремежа за насърчаване на доброто управление и активното гражданство на местно ниво.