На 5-ти и 6-ти юни 2024 г. се проведе втората партньорска среща в рамките на проект DISRUPT в София, България. Основната цел на срещата беше да се оцени напредъка, постигнат в рамките на проекта до момента и да се планира ефективното изпълнение на предстоящите инициативи.

Партньорите имаха възможността да обсъдят успехите и областите за подобрение в приключилите дейности, гарантирайки ефективното изпълнение на целите на проекта. Беше направен и преглед на цялостното управление на проекта, за да се осигури ефективното отстраняване на потенциални проблеми. Това включваше разработване на стратегии за подобряване на координацията и комуникацията между партньорите, като по този начин да се осигури цялостната ефикасност на управлението на проекта.

Значителна част от първия ден на срещата беше посветена на планирането на предстоящите обучения относно използването на електронни доказателства при разследването и наказателното преследване в областта на трафика на деца. Партньорите взеха участие в ползотворна дискусия относно подхода и методологията на обученията, така че да ги направят практични и въздействащи. В дискусията бяха разгледани и методите за обучение, насочени към засилване на сътрудничеството между различните органи в борбата с трафика на деца. Важно е да се отбележи, че консорциумът взе решение за датите на първото европейско обучение, което ще се проведе в Брюксел през октомври 2024 г.

През втория ден на срещата беше представен планът за работни пакети 4 и 5, като вниманието беше насочено към планиране на ефективното изпълнение на задачите в рамките на тези работни пакети. Партньорите се включиха в задълбочено обсъждане на разработването на образователен комикс, като обмениха идеи и виждания относно фокуса и цялостната концепция на комикса. Дискусията породи различни иновативни идеи, които ще послужат за ефективното разработване на DISRUPT комикса.

По време на срещата беше насрочен и първия уебинар по проект DISRUPT, който ще се проведе през септември 2024 г. Очаквайте повече информация за датите и съдържанието на предстоящите събития в следващите месеци.