На трети ноември в Брюксел, Белгия, официално се проведе семинар, като част от проекта, съфинансиран от програма Еразъм+

“NESTOR: Национална мрежа от училища за родители в затвора, които насърчават отговорно бащинство”.

Събитието имаше за цел да популяризира разработената методология на проекта за обучение на възрастни, фокусирайки се върху проблемите на реинтеграцията, като същевременно разпространява резултатите от проекта, гарантирайки дълготрайното му въздействие в дългосрочен план на ниво ЕС.

По време на семинара всички партньори обсъдиха напредъка в своите държави и събраха информация за добри практики от практикуващи лица.

Очаква се проектът NESTOR да доведе до разработването на политически препоръки за осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене през целия живот. Резултатите от проекта ще бъдат разпространени, за да се повиши осведомеността относно механизмите за изграждане на общност; да се подобрят знанията относно разработената методология; да се разпространят резултати от развитата Национална Мрежа, насърчавайки идеята за обучаващи се общности.