Период: Ноември 2004 – Декември 2004
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът се състои в изготвяне и предаване на консултации по следните проблеми: водене на книгите по чл. 33, б. „а”-„е”, на входящия регистър по чл. 33, б. „ж”, на партидната книга/картотека, на азбучен регистър, на регистър за справки и на регистър за отказите и постановените от тях определения на въззивния съд и на книгите и азбучния регистър по чл. 33а на Правилника на вписванията; начин на водене на електронен носител на регистрите по чл. 33, букви „ж”-„л” и чл. 33а, б. „а”, „г” и „д” от Правилника за вписванията. Разработва се анализ относно правната и технологичната готовност за преминаване към водене на регистрите на електронен носител и при даване на мнения за усъвършенстване подзаконовата нормативна уредба и за създаване на нови подзаконови нормативни актове на основание чл. 41, ал. 2 Правилника за вписванията.