Право на информационните и комуникационните технологии, том I

Подзаглавие: Гражданскоправни аспекти

Автор: Проф. д-р Георги Г. Димитров

Издателство: Фондация "Право и Интернет", гр. София, България
ISBN: 978-619-7192-06-3
Обем: 448 страници
Формат: 70/100/16, меки корици

Цена: 22.00 лв.

Анотация

Това е първи по рода си научен труд, изследващ систематично правните проблеми на информационните и комуникационните технологии. Aкцент е поставен върху анализа на регулирането на най-важните групи гражданскоправни отношения в този сектор на икономиката. Така е изследван правният статут на електронните документи като основен инструмент за извършването на правно валидни изявления в електронния свят и на електронния подпис, като белег за авторството на електронните документи. Задълбочено е разгледан режимът на индиректната и директната електронна търговия, включително сключването на различни типове договори по електронен път, правилата, ограничаващи изпращането на непоискани търговски съобщения (спам) и отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество. Една глава е посветена на правната закрила на интелектуалната собственост в сферата на ИКТ, като акцент е поставен върху защитата на софтуерните продукти и на договорите за отстъпване права за ползване на такива продукти, на базите данни, както и на закрилата на топологията върху интегралните схеми. Представена е защитата на потребителите в областта на ИКТ.