Проект MIICT официално публикува своя „Наръчник за приобщаващи практики“ (Inclusivity Handbook), съдържащ детайлни препоръки за гарантиране на приобщаващи практики спрямо информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в публичния сектор, така че да осигурят участието на тези лица, които традиционно биват дискриминирани и маргинализирани в обществената сфера.

За тази цел, „Наръчникът за приобщаващи практики“ разглежда различни основания за дискриминация на база многобройни личностни характеристики и произход, в същото време подкрепяйки понятия като равенство между половете, участие в обществото на мигранти и бежанци, както и на хора с увреждания и специални потребности. Наръчникът набляга на многобройните ползи от ИКТ в постигането на тези цели поради широкоспектърния обхват, поливалентност, улеснено ползване и интерактивност, които предлагат. В този контекст, Наръчникът идентифицира набор от най-добри практики за електронно управление в сферата на предоставяне на публични услуги, а също така подчертава и необходимостта от защита на личните данни, и тяхното отговорно обработване, при предоставянето на тези услуги.

„Наръчникът за приобщаващи практики“ е достъпен на следния линк: https://www.miict.eu/wp-content/uploads/sites/14/2020/01/MIICT-Inclusivity-Handbook.pdf.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 822380.