Период: Февруари 2007
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът има за задача изготвянето на предложения за подход при създаване на нормативна уредба, която да транспонира Директива 2003/98/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. за повторно използване на информация от обществения сектор (Директива) в българското законодателство. В обхвата на дейностите се включва преглед и анализ на Директивата, както и съпоставка на възможните подходи при транспонирането й, възприети от държавите-членки на ЕС. Проектът предвижда и анализ на тенденциите за изменение и усъвършенстване на европейската уредба в областта на повторното използване на информация от обществения сектор. Анализирани са и действащата уредба и установените практики в България във връзка с повторното използването на информация от обществения сектор.

Проектът цели да подпомогне компетентните държавни органи при вземането на решение относно подхода за въвеждане на Директивата в българското законодателство и при изготвянето на нормативната уредба, която да уреди обществените отношения, свързани с повторното използване на информация от обществения сектор. Установяването на ясни, прозрачни, недискриминационни и обективни условия за повторното използване на информация от обществения сектор ще улесни достъпа на заинтересованите лица до такава информация и ще допринесе за развитието на българската информационна индустрия и за повишаване качеството на предлаганите услуги на информационното общество в България.