Днес (27 април) официално стартирахме проект А4. А4 е 24- месечен проект по програма ‘Фонд за вътрешна сигурност – полиция’, който е насочен към подобряване на ефективността при разследване на трафик на жени с цел използването им за развратни действия (сексуална експлоатация).

Фондация Право и Интернет, CECL, EKKA, KEMEA и VICESSE ще обединят усилията си, за да повишат отговорността на извършителите за защита на жени/момичета, жертви на трафик с цел сексуална експлоатация, чрез гъвкав механизъм, ръководен от полицията в югоизточната граница на ЕС. Той ще бъде изграден върху граничния съюз (България-Гърция), конструктивно свързан с междурегионална мрежа за безопасност (5 северногръцки гранични региона) и придобитите знания в по-напреднала централноевропейска държава (Австрия).

По време на срещата всеки партньор представи своите работни пакети, задачи, очаквания, резултати и цели. Бяха обсъдени предстоящите стъпки и дейности. Цялостното настроение беше положително и ориентирано към постигане на заложените цели.

Проектът се изпълнява с подкрепата на ‘Фонд за вътрешна сигурност – полиция’ на Европейската комисия, в рамките на Договор № 101021832.