Следете развитието на проект E-UNITE вече и в социалните медии – Facebook, Twitter, Instagram и LinkedIn.

E-UNITE е 16-месечен проект, който има за цел да преодолее съществуващото недоверие и липса на толерантност измежду различните общности в Европа. Чрез общите усилия на два университета, две неправителствени организации, Институт и младежки център, E-UNITE ще постави основите на Европейската младежка мрежа за толерантност E-UNITE – международна мрежа, която насърчава инициативи, водени от общности, и целящи толерантност и разбирателство. Основният продукт на проекта – Онлайн хъбът E-UNITE, ще позволи на млади хора да обсъждат и разменят идеи и подкрепа за подобни инициативи, както и на младежки работници, които имат интерес да работят в подобни инициативи или имат желание да развият собствени младежки мрежи.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.