Програма „Правосъдие“

Общата цел на Програма „Правосъдие“ е да осигури по-нататъшното развитие на европейско пространство на правосъдие, основано на взаимно признаване и взаимно доверие. Тя предоставя възможности за отпускане на безвъзмездни средства за проекти, които допринасят за насърчаване на съдебното сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси, ефективен достъп до правосъдие в Европа, включително посредством електронно правосъдие.

Чрез своите дейности и проектни инициативи Фондация „Право и Интернет“ допринася за реализиране на целите, заложени в програмата, като провежда обучения на съдии, прокурори, съдебна администрация и съдебни помощници. Освен това организацията инициира правни изследвания, анализ и оценка на законодателството по отношение на новата правна рамка на ЕС в областта на защитата на лични данни и неприкосновеността на личния живот, киберсигурността и дигиталната сигурност, конкурентното право, засилване на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела. Мисията на Фондацията е да зачита и насърчава всички основни права на човека, като допринася за прилагането на законодателните инструменти на ЕС, изграждането на капацитет и подкрепа на обмена на добри практики.