Период: ноември 2017 г. - януари 2018 г.
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът „Разработване на техническо задание, методика за оценка и съпътстващата документация за провеждане на обществената поръчка с предмет „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ има за цел да подготви тръжната документация по обществена поръчка с предмет „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“ в рамките на проект № BG05SFOP001-1.‎002-0015 „Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване“, по Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020 (ОПДУ).