На 2-ри ноември,представители на бизнеса и публичния сектор, практикуващи юристи, експерти в областта на защитата на данните присъстваха на Информационния ден по проект INFORM, който се проведе в Лайден, Холандия.

Информационните дни по проект INFORM имат за цел да достигнат не само до магистрати, практикуващи юристи и служители в съдебната администрация, но също така и до широката публика. Целта на тези събития е и запознаване на гражданите с правата им, гарантирани от европейската реформа в сферата на защита на лични данни.

Концепцията на проекта е да достигне до магистратите, практикуващите юристи и съдебната администрация чрез прилагане на подхода „обучение на обучители“. В рамките на INFORM се разработват специализирани обучителни материали, адаптирани методики на преподаване към всяка от целевите групи и e-Learning програма. Екипите на партньорските организации полагат усилия и в посока повишаване на осведомеността относно текущата реформа в сферата на защита на лични данни и популяризиране на практическа информация относно ефективното упражняване на правото на защита на лични данни.

Проектът се осъществява с подкрепата на програма „Правосъдие“ 2014-2020 на Европейската комисия в рамките на договор № 763866.