На 19 ноември 2010 г. от 10.00 ч. в Информационния Център на Европейския съюз, ул. Московска 9, ще се проведе среща на експерти от Генерална дирекция "Информационно общество и медии" на Европейската комисия с представители на граждански, студентски и търговски организации.

Експертите към Европейската комисия г-н Бранимир Станчев, г-н Ион Кодеску ще се срещнат с представители на граждански, студентски и търговски организации с цел обмен на информация относно значението на новите мерки, предложени от Комисията през септември тази година. Тези мерки се състоят в разгръщането и разпространението на високоскоростен и свръхвисокоскоростен широколентов достъп в Европа и са в изпълнение на едно от основните действия, залегнали в Европейската програма, в областта на цифровите технологии.

Срещата е продължение на представянето от 5 юли 2010 г. на Европейската програма в областта на цифровите технологии за периода до 2020 година, организирано от Представителството на Европейската комисия в България.

За допълнителна информация относно мерките, предложени от Европейската комисия в областта на високоскоростния достъп посетете следните адреси:


http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1142&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/426&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLanguage=en