На 29 октомври 2010 г. стартира изпълнението на проект „Организиране и провеждане на обучения за регионалните и местни власти" с Възложител Министерски съвет и Консултант - Консорциум „Модерно Управление". Членове в консорциума са „Дикон Груп” ЕООД, „Идеин" ООД, Фондация „Право и интернет" и „Сиела Софт енд Паблишинг" АД. Официален партньор по проекта е Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Проектът е финансиран по ОП „Техническа помощ 2007-2013" и включва всички 264 общини на територията на Република България, като представя успешни подходи за управление на проекти, съобразени с индивидуалните нужди на всеки бенефициент. В рамките на проекта ще бъдат организирани над 140 обучения на представители на регионалните и местни власти, насочени към изграждане на капацитет за усвояване на средствата от Структурните фондове и Кохезиония фонд на ЕС. Основни теми на обучения са правни и финансови въпроси, публичност и информация, управление на проекти, Цел 3 на Кохезионната политика на ЕС, публично-частно партньорство.

За допълнителна информация, моля натиснете тук.