Столична община Истанбул

Съветът е върховният орган за вземане на решения на Общината. Неговите членове идват от областните общини в границите на метрополията, всяка от които е представена от своите кметове и една пета от избраните от тях служители. Съветът се председателства от Столичния кмет за срок от пет години.

Столичният общински съвет има право да обсъжда и одобрява определени решения на районните общини в допълнение към своите задължения. Например приетите от областните общини областни бюджети се обсъждат и могат да бъдат променяни от Столичния общински съвет, за да се осигури координация на инвестициите и услугите. Той може също така да взема указателни и регулаторни решения, които осигуряват солидарност, единство и съответствие между цялостната цялост на метрополията в услугите, предоставяни от областните общини.