Период: Май 2008 - Ноември 2008
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

В рамките на проекта е изготвен нормативен анализ и са подготвени проекти на нормативни актове, свързани с достъпността и приобщаването при създаване на модерна и унифицирана визия на българската държавна администрация.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.