Проектът Youth GenderAction се изпълнява от 16 организации от Испания, България, Гърция, Македония, Хърватия, Финландия, Латвия, Португалия, Украйна и Унгария. В рамките му ще се проведе тренировъчен курс, който ще обедини участници от всички партньорски държави в изпълнението на конкретни цели в борбата срещу половата дискриминация чрез работа с младежи и образование. Освен това курсът ще осигури на участниците възможност да обсъдят възможности за сътрудничество за проекти, които могат да бъдат финансирани от програма Еразъм+, което също ще спомогне в борбата за равенство между половете.

Специфични цели на семинара и проекта са:

  • Да се разбере и интегрира равенството на половете в международни младежки дейности и проекти на партньорите;
  • Да позволи на партньорите и участниците да разменят и обогатят своите професионални умения и да работят над включване и разнообразие от гледна точка на половете;
  • Да се създаде пространство за обмен на знания и добри практики и да се открие начин и вдъхновение за създаването на локални инициативи;
  • Да се допринесе за развитието на качеството на проекти и рамки за подкрепа в Еразъм+ за равенство и включване.

Проектът се изпълнява с помощта на програма Еразъм+, Ключова дейност 1: Мобилност на младежи и младежки работници.