Дата: 29 - 30 септември 2016 г.

Заключителна конференция по проект EVIDENCE – ‘EVIDENCE Годишна конференция: Тенденции за цифрови доказателства и перспективи се проведе в Хага, Нидерландия, на 29 – 30 септември 2016 г.

Първата ‘EVIDENCE Годишна конференция: Тенденции за цифрови доказателства и перспективи по проект EVIDENCE е насочена към обединяване на различните заинтересовани страни в тази мрежа - включително политици, правоприлагащи органи, сдружения на съдии / колегии, прокурори, адвокати, съдебни експерти и криминалистични асоциации, правителствени организации, гражданското общество и академичните среди - колективно да споделят знания и опит, да мислят заедно за проблеми, вземане на решения и практики, както и да развиват препоръчваните начини зананапред по въпросите на дигиталните доказателства. Основната цел на Първата годишна конференция по проект EVIDENCE бе изготвянето на Пътна карта, задаваща параметрите на желаната бъдеща технологична, правна и институционална рамка за продължаване на развитието в сферата на електронните доказателства.

Фондация „Право и Интернет” бе представена от проф. д-р Георги Димитров – Председател, доц. д-р Даниела Илиева-Колева - Изпълнителен директор, Александра Цветкова – Ръководител проект, Десислава Кръстева - Старши правен експерт и Богдан Петров - Старши правен експерт.

За повече информация, моля посетете интернет адреса на проекта.