Акроним: EVIDENCE
Период: Март 2014 - Октомври 2016
Статус: Приключил


Описание

Всички съдебни производства разчитат на изготвянето на доказателствени средства, за да бъдат осъществени. Електронните доказателства по нищо не се различават от традиционните доказателства, когато трябва страната, която ги представя в съдебното производство, да бъде в състояние да докаже, че те не са нито по-малко, нито повече от това, което те са получили първоначално – т.е. не са извършвани никакви промени, заличавания, допълнения или други изменения. Самото естество на данните и информацията, съхранявана в електронна форма, прави тяхното манипулиране много по-лесно, отколкото това на традиционните форми за съхранение на информация. Когато се придобива и обменя информация, нейната цялост трябва да се запази и докаже. Законодателствата, отнасящи се до наказателни производства, в много европейски страни са били приети преди да се появят тези технологии, като по този начин не ги отчитат и създават сценарии, при които критериите са различни, несигурни, подзаконовите актове не са хармонизирани и в съответствие, и следователно обменът между юрисдикциите на държавите-членки и на транснационално равнище е много труден за реализация. Това, което липсва, е Обща европейска рамка, която да напътства законотворците, правоприлагащите органи и съдиите, когато работят с и обменят електронни доказателствени средства.

Целта на EVIDENCE е да предостави пътна карта (насоки, предложения и технически стандарти) за създаване на липсващата Обща европейска рамка за системно и еднакво прилагане на новите технологии при събирането, използването и обмена на данни. Тази пътна карта, инкорпорираща в себе си стандартизирани решения, ще позволи да се осъществи ефикасно регулиране, работа с и обмен на електронни доказателствени средства за правоприлагащите органи, съдиите/магистратите и прокурорите и адвокатите, които се занимават с наказателни дела, като им предостави като правно/технологична основа Обща европейска рамка, която да им позволи да събират, използват и обменят електронни доказателствени средства в съответствие с общите стандарти и правила. Дейностите в обхвата на проекта EVIDENCE ще позволят създаването на мрежа за обмяна на информация и становища на експерти, занимаващи се със събиране на електронни доказателства.

Проектът се подкрепя от Европейската комисия в направление “Сигурност”, под-направление “Обикновена престъпност и способи за доказване”, чрез финансиране от Седма рамкова програма (FP7); и се координира от Института по правна информационна теория и техники към Националният изследователски съвет на Италия. България си партнира с още 8 организации от 6 различни държави.

Фондация „Право и Интернет” отговаря за изпълнението на работен пакет 11 „Публичност и повишаване на информираността на заинтересованите страни”.

Партньори по проекта