Регламент (ЕО) 910/2014, известен също като eIDAS, беше обнародван в Официален вестник на ЕО през 2014 г., но влезе в пълна сила през 2016 г. Той проправи пътя за цифрова трансформация на държавни публични услуги и на бизнесите, като регулира най-важните правни инструменти за осъществяване на това - електронна идентификация, електронни документи и електронни удостоверителни услуги. Някои аспекти бяха регламентирани и на национално ниво със Закона за електронните документи и електронните удостоверителни услуги.

Това обучение има за цел да придобие знания за основите на еИДАС. Обхванатите конкретни теми са:

 • Основите на еИДАС - концепция за доверие.
 • Електронна идентификация – основи. Схеми за електронна идентификация - нотифицирани схеми и такива, признати на национално ниво.
 • Използване на еИД в частената сфера и регулираните бизнеси - банкиране, застраховане, лизинг, телеком и др.
 • Правен режим на електронните документи. Особености.
 • Правен режим на удостоверителните услуги - квалифицирани и неквалифицирани.
 • Електронни подписи – видове, използване, удостоверителни услуги, свързани с електронните подписи.
 • Електронни печати, електронни времеви печати, електронна препоръчана поща, електронно съхранение, електронно валидиране, електронни удостоверения на уебсайтове. Удостоверителни услуги услуги, свързани с тях.
 • Използване на еИД, електронни документи и удостоверителни услуги за дигитална трансформация на бизнесите.
 • Съответствие с другите регулациите в ЕС - AML, KYC, PSD2, GDPR, защита на потребителите и др.

Цели:

 • Изграждане на капацитет за адаптиране на бизнес процесите към новите правни изисквания за дигитална трансформиране на бизнес процесите;
 • Практически умения и знания относно правната рамка за еИД, електронни документи и удостоверителни услуги, които ще помогнат за правилно планиране на дигитална трансформация в бизнесите за осигуряване на конкурентно предимство;
 • Практически съвети за постигане на съответствие с други правни регулации, когато се използват дигитално трансформирани процеси;
 • Удостоверение за успешно преминато обучение.

Обучители: проф. д-р Георги Г. Димитров, д-р Гергана Върбанова