От 1 юли 2016 г. започна прилагането на Регламент № 910/2014 относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар, познат още като eIDAS Regulation. Този регламент идва да допълни правната уредба по Закона за електронния документ и електронния подпис и разшири спектъра от предлаганите електронни удостоверителни услуги.

Какво означава това за Вашия бизнес и какви са ползите, които може да извлечете? За да получите подробна и детайлна информация, съвети и насоки от водещите експерти в тази сфера, участвайте в организираното от Фондация „Право и Интернет“ специализирано обучение върху новите моменти, които регламентът eIDAS въвежда.

Цели на обучението:

  • Квалификация на Вашия персонал относно стъпките за адаптация към новите правни изисквания;
  • Практически знания и умения относно нововъведената правна регламентация, които ще предпазят Вашия бизнес от неблагоприятни правни последици;
  • Конкретни съвети за ползите и възможностите, предоставени от новата европейска правна уредба;
  • Получаване на сертификат за успешно преминаване на обучителния курс.

Обучител: проф. д-р Георги Димитров