Период: Август 2004 – Декември 2004
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Предмет на изследване са всички аспекти на нормативната рамка на електронната търговия в България – договорно право, режим на електронните документи и електронните подписи, електронно банкиране, финансови услуги и данъчно облагане при електронната търговия, защита на потребителите, защита на личните данни и закрила на интелектуалната собственост. Докладът съдържа идентифицираните пречки пред развитието на електронната търговия в България, възможните мерки за тяхното преодоляване, както и добрите европейски практики и възприетите подходи при определяне на правната уредба на електронната търговия в държавите-членки на Европейския съюз. Втората част на разработката съдържа пакет от предложения за изменение и допълнение на действащи нормативни актове, транспониращи европейската уредба в областта.