Нарастващ брой търговски транзакции се извършват на национално и международно ниво чрез електронни средства без всякакви осезаеми следи. Възникват въпроси като "Каква е юридическата стойност на електронните документи?", "Дали електронните подписи се приемат като доказателство в съда?" и "Дали законовите изисквания за 'писмена форма' и 'подпис' са спазени в случаите, когато са използвани електронни документи и електронни подписи?". Очевидно нуждата за правна сигурност и обезпеченост е неотложна и в неин отговор идва законовата рамка за електронни подписи на европейско и международно ниво.

Експертите на Фондация "Право и Интернет" са положили основите на правната регулация на електронния документ и електронния подпис в България. Участвали са в разработването на едноименния закон през 2001 г., участвали са в създаването на подзаконовите нормативните актове по неговото прилагане, както и на измененията му през годините.

През 2004 г. експерти от Фондацията създават коментара към закона ("Електронният документ и електронният подпис. Правен режим" 2004 г.), актуален и до днес с обстойните си анализи на нормативната уредба, a през 2009 г. разработват проекти на нормативни актове, регулиращи прилагането на електронния документ и електронния подпис в съдебната система, чиято основна цел е правното регулиране на електронното правосъдие в България.

От 2004 г. експертите на Фондацията участват в обучения и консултации във връзка предоставянето на административни услуги на гражданите по електронен път, включително ре-инженеринг на работните процеси, разработване на вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител и реализация на електронни и комплексни административни услуги. До момента са обучени над 1200 специалисти от държавната администрацията и съдебната система по въпросите, свързани с използването на електронен документ и електронен подпис и регулиране на дейността им в новата информационна действителност.

През 2010 г. Фондация "Право и Интернет" завърши подготовката на вътрешни правила за документооборота на електронните документи и документи на хартиен носител за 12 областни и 74 общинските администрации, които включват анализ за установяване на основните ведомствени номенклатури, разработване на типови вътрешни правила за административната дейност и цялостни вътрешните правила на 8 администрации; подготовка на инструкция за тяхното привеждане към нуждите на конкретната администрация.

През годините експерти на Фондацията са консултирали Европейската комисия по въпросите на пазарните и правните аспекти на електронните подписи и са участвали в множество международни проекти, свързани с регулацията им на наднационално ниво.

Партньори